Sunday, November 19, 2017

තැති ගත් ජනාධිපතිජනාධිපතිපතිවරයාගේ මුහුනේ හැඟීම් , Body Posture නිරීක්‍ෂණය කරන්න​. වෛද්‍ය පීඨයේ Viva ගන්නා විට අපගේ මුහුණුද තිබුනේ මෙසේය​. 

Saturday, November 18, 2017

ප්‍රේමදාස සහ සෙන්ට් ජෝසෆ්


ප්‍රේමදාස අධ්‍යාපනය ලැබුවේ කොළඹ ශාන්ත ජෝෂප් විදුහලෙන් නොවේ. ඒකාලේ මරදානෙ තිබ්බා ශාන්ත ජෝෂප් නයිට් ස්කූල් කියලා දුප්පත් ලමයින්ට පොඩි පාසලක්. මේ පාසල කොලඹ සෙන්ට් ජෝස්ෆ් එක සමග කිසිම සබඳතාවක් තිබ්බේ නෑ. ප්‍රේමදාස නයිට් ස්කූල් ගියේ කේ ජයතිලක සමග . කේ ජයතිලක මේක කිව්වේ ප්‍රේමදාස මිය ගිය පසුව​. නමුත් කොලඹ සෙන්ට් ජෝස්ෆ් එක ප්‍රේමදාසව අන්දවලා පැවිලියන් එකකුත් හදා ගත්තා. වරක් කොලඹ සෙන්ට් ජෝස්ෆ් ඕබීඒ එකේ මීටිමක එක් පුද්ගලයෙක් ප්‍රේමදාසගේ ක්ලාස්මේට් කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඇවිත් ගන්න කියලා රුපියල් 1000 කොලයක් පෙන්නුවා. ඒ කාලේ රුපියල් 1000 කොලයක් කියන්නේ ලොකු මුදලක්. කවුරුවත් ආවේ නෑ. බොරුවක් බව දැනගෙනත් මෑතකදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කොළඹ ශාන්ත ජෝෂප් විද්‍යලයට ගිහින් ප්‍රේමදාස ශාන්ත ජෝෂප් විද්‍යාලයේ සිටි උදාර ආදි සිසුවෙකු බව කිව්වා. බොරුවක් බව දැනගෙනත් ශාන්ත ජෝෂප් විද්‍යලයේ ෆාදස්ලා ඒක අනුමත කරමින් අත්පුඩි ගැහුවා. ඇයි අපි බොරුව බොරුව වශයෙනුත් සත්‍ය සත්‍ය වශයෙනුත් දකින්න බය​? 

Thursday, November 16, 2017

The Hawk and the Dove: World War II at Okinawa and Korea


The Hawk and the Dove is one of the best books on war experience that I have read after Erich Mariya Remarque's "All Quiet on the Western Front." -- Dr Ruwan M Jayatunge   The Author of PTSD Sri Lankan Experience

By Devin Beliveau


World War II veteran Roland Glenn knows that combat soldiers face unimaginable challenges both on the battlefield and when they return home following their service. With his new book, The Hawk and the Dove, Glenn hopes his own life story will illuminate those challenges.  Glenn, an 85-year old Kittery resident, served in the US Army from 1943-1946. As an Infantry Combat Company Commander, Glenn saw significant action at the Battle of Okinawa Island, Japan, the last battle of WWII. “I was in charge of about 200 soldiers, an enormous amount of responsibility for someone 20 years old,” 

Glenn reflected. Asked about his most vivid memories, Glenn doesn’t hesitate. “The killing of fellow human beings in the name of democracy. I was brainwashed to think of the Japanese as sub-human monkey runts. At the time that I served I totally believed in the mission to obliterate the Japs.” Over 109,000 Japanese soldiers were killed at Okinawa, and 12,000 American lives were lost.  As fate would have it, Glenn’s next mission after Okinawa would not be to kill Japanese soldiers, but to help them. After Japan’s surrender following the dropping of two atomic bombs by the US, Glenn was sent to North Korea to repatriate the occupying Japanese soldiers back to Japan.  

“I had the fortunate experience during the time I was in Korea, getting to know the Japanese as fellow human beings rather than the enemy. In the matter of a few weeks I went from killing the Japs on Okinawa to collaborating with them in Korea, and I was able to see them as fellow human beings and develop some friendships, and I’ve written about that transition from killing to collaborating in my book.” Glenn began what would eventually become The Hawk and the Dove back in the 1985. 

Following a major heart attack, “a friend suggested I start writing stories about my life. I got up very early and just wrote whatever came into my head, stuck it in a file folder and stuck it away. In 1995, we had the fiftieth anniversary of the end of the Second World War, and I realized I had written a number of stories about my life in the 1940s. I pulled those stories together into a manuscript and that ‘s how the book got started.” As his narrative progressed, the scope of Glenn’s story expanded beyond the 1940s. 

“The onset of the Middle East wars brought to my attention that I was writing about my own recovery from the massive killing I experienced on Okinawa. As we saw the thousands of personnel returning from the Middle East wars returning with post-traumatic stress disorder (PTSD), my publisher and I began to see that I had written a story about my own recovery from the traumas of combat,” Glenn explained. “There’s nothing in our training that prepares us for the taking of another human life, or observing that happening. I was trained to kill, and that’s exactly what I did on Okinawa Island.  

“One of my major concerns right now is all the veterans returning with the same condition (PTSD). This has got to be one of the biggest stories to come out of the Middle East wars. These veterans will require medical and psychological care for the remainder of their lives.”  Asked what he hopes readers will take away from his book, the retired educator stresses “I do not think that wars solve problems. I strongly believe that stronger diplomatic efforts should be undertaken to resolve international problems. I’m hoping that youth who are considering careers in the military will have the opportunity to read my book. I’m not advocating that young people not have careers in the military, but I am suggesting to our youth that there are many more options to serve our country and our communities than going to war.” The Hawk and the Dove is now available at www.amazon.com, Barnes & Noble, and through orders at local bookstores.


Roland Glenn 

ගාථාව කීමවන්දාමි බිලිබෝයිස් කප්පං
ද්‍රෝහියන් ගල් කටස් සෙත්ත පොච්චං
ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් බස් අග්නි සම්පදා
සමාජවාදං උරේ කත්වා

Find Us On Facebook